ANİ İŞİTME KAYBI HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

ANİ İŞİTME KAYBI HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

 

HİPERBARİK OKSİJEN(HBO) TEDAVİSİ NEDİR?

Hiperbarik Oksijen(HBO) tedavisi bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya aralıklı olarak %100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan medikal bir tedavi yöntemidir. Hasta; oksijeni maskeden, başlıktan veya ortamdan teneffüs edebilir.

 

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİ MEKANİZMASI

1) Artan Basıncın Direkt Etkisi:

Doku veya dolaşımda herhangi bir nedenle hava kabarcığı oluşabilir. Fizik kanunlarına göre hasta basınç altına alınırsa, kabarcıkların hacmi ve çapı küçülür.

 

2) Artan Parsiyel Oksijen Basıncının Etkisi:

Henry Gaz Kanunu uyarınca, sabit sıcaklıkta bir sıvı içinde çözünen gaz miktarı o gazın parsiyel basıncı ile doğru orantılıdır. Hiperbarik Oksijen Tedavisi esnasında solunan oksijenin parsiyel basıncı artacağı için, plazmada çözünen oksijen miktarı da artar. 1 Atmosfer basınçta hava solurken kanın 100mL’sinde 0,3mL olan çözünmüş oksijen miktarı, 3 atmosfer basınçta %100 oksijen solunduğunda 6,8mL’ye kadar yükselir.

 

ANİ İŞİTME KAYBI ve HBO TEDAVİSİ

Koklea hipoksiye son derece duyarlıdır. Koklear dolaşımdaki yetersizlik ganglion hücrelerinde hipoksiye, stria vaskülaristeki kan akımının azalmasına, endolenf sekresyonunun azalarak niteliğinin bozulmasına neden olur. İç kulak metabolizması bozulur, metabolitler birikir, asidoz gelişir, scala mediada osmotik basınç artar, perilenfatik ve vasküler kompartmanlardan osmotik sıvı kaybı ile ödem ve hiperviskosite gelişir. Hipoksi ağırlaşarak anoksiye dönüşür. Sonuçta irreversibl koklear hasara bağlı işitme kaybı gelişir.

 

Etiyolojisi ne olursa olsun iç kulak hipoksisini gidermek bakımından HBO tedavisi, diğer hiçbir yöntemin olamayacağı kadar başarılıdır. HBO tedavisi iç kulaktaki oksijen düzeyini; A. Labirinthi ile terminal kolları olan stria vaskularis ve lamina spiralis, orta kulağın iç kulak ile anastamoz yapan damarları, yuvarlak pencere membranından difüzyon ile, serebrospinal sıvı yolu ile yükseltebilir.

 

HBO tedavisinin amacı organizmada çözünen oksijen sayesinde iç kulaktaki parsiyel oksijen basıncını arttırarak hipoksiyi gidermek, iç kulak metabolizmasını ve iyon transferini sağlamaktır. HBO, patofizyolojideki kısır döngüyü kırar. Korti organında meydana gelen sub-kritik iskemide tüylü hücrelerin ne kadarının ölü, ne kadarının ise canlı ama non-fonksiyone olduğunu bilmek mümkün değildir. HBO tedavisi, ödemi çözerek ve oksijenlenmeyi arttırarak bu hücreler üzerinde etkili olur. Bu etki mikrosirkülatuar düzeydedir.

 

NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Ani işitme kaybının tespit edilmesi sonrasında, en kısa sürede HBO tedavisine başlanması önerilir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, sonuçlar o derecede yüz güldürücü olmaktadır.

 

AKUT AKUSTİK TRAVMA

Travmatik nitelikteki ses seviyesinin, hücre membranlarının yırtılmasına, koklear kan akımında azalmaya neden olarak iç kulak sıvılarındaki parsiyel oksijen basıncını düşürdüğü ve koklea hipoksisine neden olur. Hayvan deneylerinde akur akustik travmanın kokleada kalıcı hasar oluşturduğu, akustik travma sonrası uygulanan HBO tedavisi ile tüylü hücrelerin ölümünü azalttığı gösterilmiştir.